AVG wet en privacyverklaring aangepast.

Nieuwe privacyverklaring en privacybeleid is aangepast, welke vanaf 25 mei 2018 van kracht gegaan is zodat duidelijk is hoe we met jouw privacy en jouw persoonsgegevens omgaan.

UW PRIVACY.

De door u verstrekte gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u deze hebt verstrekt. Bijvoorbeeld voor het verwerken van facturen en dossiervorming.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming van u dmv een paraaf.

Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Iedereen die bij de verwerking van de gegevens betrokken is, respecteert de privacy van de bezoekers van de site.

De informatie die over of van u is vastgelegd kunt u bij ons opvragen.

Uiteraard zullen wij een verzoek om correctie of vernietiging inwilligen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA :

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam

Adres

Woonplaats

Geboortedatum

Datum van de behandeling

Ook als u vragen heeft over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen via mail of telefoon 06 51 99 36 52.

Share |
This is Sliced Diazo Plone Theme