Algemene voorwaarden en disclaimer

Bij onverwachte afwezigheid, bij ziekte en / of vakantie is er een collega therapeut ter vervanging telefonisch bereikbaar.

1. Algemeen. Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen Lianne Luijks en cliënt waarop de complementaire praktijk in deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten. Lianne Luijks zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Conform de eisen die gesteld zijn via het Kwaliteit Register Pedicures(KRP).

3. Afspraken. Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, per sms, per Whatsapp of via de website worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Lianne Luijks persoonlijk telefonisch door te geven. 

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan zal Lianne Luijks de gehele behandeling voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Lianne Luijks de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken behandeling berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Lianne Luijks dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te worden doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling. Lianne Luijks vermeldt alle tarieven van behandelingen op de website van de praktijk en op een goed zichtbare plaats in de praktijk of wachtruimte. De gemelde  pedicure tarieven zijn inclusief 21% btw. 

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking of betalingsverzoek betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Lianne Luijks is gerechtigd om voor niet betaalde facturen na het verstrijken van de betalingstermijn administratie kosten à € 15,00 in rekening te brengen. Indien de herinneringsfactuur niet betaald is binnen 5 werkdagen zal een incassobureau in geschakeld worden. Betaling in termijnen is niet mogelijk. Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij VOETSULA.

5. Personeel / stagiaire in de praktijk. Indien er een stagiaire meeloopt in de praktijk van Lianne Luijks zal deze onder begeleiding een deel of de gehele behandeling kunnen uitvoeren. De cliënt mag deze mogelijkheid weigeren.

6. Persoonsgegevens en privacy. De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn zoals medicijn gebruik, pacemaker ea zaken voor een goede beroepsuitoefening aan Lianne Luijks. De persoonlijke gegevens worden door Lianne Luijks opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de patiënt/cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens. De wet AVG verklaring vindt u onderaan deze algemene voorwaarden. Bij het maken van een afspraak gaat u ook automatisch akkoord met deze regels.

7. Geheimhouding. Lianne Luijks is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling en alle zaken die naar de betreffende persoon kunnen leiden. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak en dan is Lianne Luijks verplicht deze vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid. Lianne Luijks kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding of schade ontstaan door het niet of niet juist opvolgen van behandel adviezen. Lianne Luijks is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging en diefstal. De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Praktijk Lianne Luijks. Oosterpad 62. Bussum.

Diefstal wordt door Lianne Luijks altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie. Lianne Luijks geeft één week garantie op de pedicure behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: 

  • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd.
  • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.
  • de behandeling te lang uitgesteld is geweest door de cliënt waardoor de oorzaak niet in een keer verholpen kan worden.

11. Klachten. Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk of per e-mail worden gemeld aan Lianne Luijks, zij dient de  cliënt, binnen zeven dagen, na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal zij de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indiende therapeut Lianne Luijks en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

Cliënt zal de klachten niet delen op sociale media en het plaatsen van een negatieve review maar persoonlijk communiceren in de praktijk om het een en ander te laten zien.

12. Gedrag. De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Lianne Luijks het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen, zonder opgaaf van redenen. De (deels) gegeven behandeling dient volledig betaald te worden.

13. Recht. Op welke overeenkomst tussen Lianne Luijks en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

AVG: toestemming privacy beleid persoonsgegevens.

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. van de Wet bescherming. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en
het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling over u vast moet leggen. Met deze verklaring geeft u mij voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens, toestemming.

Bij het maken van een afspraak geeft de cliënt Lianne Luijks toestemming om de volgende gegevens in het geautomatiseerde patiëntenbestand vast te leggen:

Client geeft toestemming voor het opnemen van N.A.W.-gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres etc., noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige , podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure/stagiaire.

Client geeft toestemming voor het opnemen van verzekeringsgegevens voor declaraties met betrekking tot verstrekking van vergoeding van de behandeling via doorverwijzing / contract met podotherapeut en/of ziektekostenverzekeraar.

Client geeft toestemming voor het opnemen en noteren van voetklachten op een papieren en/of digitale voetenkaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling / verzorging van mijn voetproble(e)m(en). Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende (huis)arts en/of andere (medische) disciplines.

Client geeft toestemming voor het vastleggen van medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.

Client geeft toestemming voor het eventueel digitaal nemen en vastleggen van foto`s van voetprobleem met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of verwijzing naar andere (medische) disciplines.

Cliënt  heeft ten allen tijde het recht de hiervoor aangekruiste toestemmingen, om welke reden dan ook, in te trekken.

Pedicure Lianne Luijks zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren bij de dienstverlening.

NOTE:

Het niet mogen opslaan van de persoonsgebonden gegevens en behandelverslagen kunnen gevolgen hebben voor de kwaliteit van de behandelingen!

Voor verder info over de AVG en bescherming persoonsgegevens kunt u klikken op de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/zorgverleners-en-de-avg.

DISCLAIMER

Lianne Luijks, Oosterpad 62 te Bussum, complementaire en pedicure praktijk onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis uit de natuurgeneeskunde en moeten als aanvulling op de reguliere medische inrichtingen, behandelingen en adviezen worden gezien, niet als vervanging hiervan. De pedicure praktijk en de complementaire praktijk zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen. De aansprakelijkheid van de Complementaire en pedicure praktijk is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval uitkeert.

Wij willen er nadrukkelijk op wijzen dat de methodes van toediening en manier van opbrengen van de olien die we beschrijven geen therapie is in de regel van de Nederlandse wet. Het gebruik van essentiële oliën vervangt niet het bezoek aan arts of specialist. Bij klachten en vragen over je gezondheid dien je een arts of specialist te raadplegen. Mocht je op dit moment medicatie gebruiken voor gezondheidsklachten, ga nooit op eigen houtje de medicatie aanpassen. Consulteer altijd eerst de behandelend arts of specialist.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De complementaire praktijk is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie. Het kan voorkomen dat er wordt gerefereerd naar websites van derden; voor de inhoud hiervan kunnen wij vanzelfsprekend niet verantwoordelijk worden gehouden.

Niets van deze website mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere websites. Nederlands recht is van toepassing.

ADRES

Ten Voeten Uit
Oosterpad 62
1402 NG Bussum (NH)

OPENINGSTIJDEN

Van maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 18.00 uur.
Op zaterdag op afspraak in de ochtend of in de middag


facebook.png  linkedin.png

CONTACT

Mobiel: 06 51 99 36 52
E-mail: info@lianneluijks.nl
Voorkeur is om een sms / WhatsApp bericht te sturen.

whatsapp.png

Tijdens behandelingen staat het 06 nummer uit.


PinnenJaGraag_Sticker_160x43,5mm.png

LOCATIE